e-Document, Krabi.
(ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดกระบี่)
ทะเบียนหนังสือ

ค้นหาหนังสือจังหวัด: 
 
ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
กบ 0023.5/ว4237 การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ฯลฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 12 กันยายน 2562
กบ 0023.5/ว4219 การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส้วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 11 กันยายน 2562
กบ 0023.5/ว4157 เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและส่งรายงานการเงินให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 9 กันยายน 2562
กบ 0023.5/ว4041 แจ้งเวียนหนังสือเกี่ยวกับ พ ร บ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 3 กันยายน 2562
กบ 0017.3/ว4039 แจ้งชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งในคณะกรรมการ คณะทำงาน ผู้ปฏิบัติงานของการจัดงานพิธีบรมราชาภิเษก 2 กันยายน 2562
กบ 0008/ว4004 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพราะราชพิธีราชาภิเษก 30 สิงหาคม 2562
กบ 0023.5/ว3808 การตรวจสอบการคลัง การเงินการบัญชีและการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 19 สิงหาคม 2562
กบ 0017.3/ว3707 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 9 สิงหาคม 2562
กบ 0017.3/ว3622 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 5 สิงหาคม 2562
กบ 0017.3/ว3526 การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับโครงการพัฒนาปี 2563-2564 และตรวจพื้นที่ 30 กรกฎาคม 2562
กบ 0028/ว3298 ส่งรายงานการประชุมหารือเรื่องแนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบ จับกุม ดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 15 กรกฎาคม 2562
กบ 0017.3/ว3096 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3 กรกฎาคม 2562
กบ 0017.3/ว3092 มอบหมายภารกิจการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 3 กรกฎาคม 2562
กบ 0017.3/ว3091 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3 กรกฎาคม 2562
กบ 0017.3/ว2525 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 30 พฤษภาคม 2562
กบ 0017.3/ว2516 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 29 พฤษภาคม 2562
กบ 0017.3/ว2515 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 29 พฤษภาคม 2562
กบ 0031/ว2419 โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดกระบี่ ประจำปี ๒๕๖๒ 27 พฤษภาคม 2562
กบ72301/ว2296 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561/2564) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 16 พฤษภาคม 2562
กบ 0017.3/ว2172 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" 8 พฤษภาคม 2562
กบ 0017.3/ว2057 การถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 1 พฤษภาคม 2562
กบ 0017.3/ว2046 การจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 1 พฤษภาคม 2562
กบ 0017.3/ว1944 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามรักษาการณ์ และตรวจเวรยามรักษาการณ์ฯ 25 เมษายน 2562
กบ 0017.3/ว1818 ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลฯ 18 เมษายน 2562
กบ 0017.3/ว1816 การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น 18 เมษายน 2562
กบ 0017.3/ว1700 แต่งตั้งคณะทำงานจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลจังหวัดกระบี่ 10 เมษายน 2562
กบ 0017.3/ว1699 การเตรียมการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล 10 เมษายน 2562
กบ 0017.3/ว1684 หลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตให้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 9 เมษายน 2562
กก 5103.6.6//ว1651 เลื่่อนการประชุม คณะกรรมการเมืองกีฬา (Sports City Board Committee) 5 เมษายน 2562
กบ 0017.3/ว1556 การจัดเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัด 1 เมษายน 2562
กบ 0017.3/ว1436 การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ฯ 22 มีนาคม 2562
กบ 0017.3/ว1429 ขอเชิญร่วมงานราชพิธี และงานรัฐพิธี 22 มีนาคม 2562
กบ 0017.3/ว1427 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสา 22 มีนาคม 2562
กบ 0031/ว1386 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวิถีถิ่นกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 19 มีนาคม 2562
กบ 0017.3/ว1343 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจรระดับจังหวัด 18 มีนาคม 2562
กบ 0031/ว1256 ขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 13 มีนาคม 2562
กบ 0017.3/ว1185 การจัดระเบียบป้ายโฆษณางานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ กระบี่ 2018 8 มีนาคม 2562
กบ 0017.3/ว1170 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดกระบี่ 7 มีนาคม 2562
กบ 0017.3/ว1169 การจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยฯ 7 มีนาคม 2562
กบ 0010/ว1091 ขอเชิญประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) 1 มีนาคม 2562
กบ 0017.3/ว960 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการอาเซียน 25 กุมภาพันธ์ 2562
กบ 0031/ว944 การส่งผู้แทนหน่วยงานในคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรฯ 22 กุมภาพันธ์ 2562
กบ 0031/ว861 โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒ 18 กุมภาพันธ์ 2562
กบ 0031/ว850 โครงการชุมชนคุณธรรมรวมใจ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ : กิจกรรมประชุมสัมมนาชุมชนคุณธรรม 18 กุมภาพันธ์ 2562
กบ 0017.3/ว790 เปิดอบรมหลักสูตรสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง 14 กุมภาพันธ์ 2562
กบ 0017.3/ว782 การจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยฯ 13 กุมภาพันธ์ 2562
กบ 0017.3/ว781 ขอเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยฯ 13 กุมภาพันธ์ 2562
กบ 73604/ว237 แจ้งสิทธิการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14 มกราคม 2562
กบ 0017.3/ว206 ผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา 904 11 มกราคม 2562
ฝกภ. 5103.6.6//ว205 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการด้านการกีฬารองรับการเป็นเมืองกีฬา Sports City 11 มกราคม 2562
 1  2  > 
 
  Electronic Document, Krabi Province. © 2016, made by TBSiam.com