e-Document, Krabi.
(ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดกระบี่)
ทะเบียนหนังสือ

ค้นหาหนังสือจังหวัด: 
 
ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
กบ 0017.3/ว5096 การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ 19 ตุลาคม 2563
กบ 0017.3/ว4974 การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ 8 ตุลาคม 2563
กบ 0017.3/ว4973 การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ 8 ตุลาคม 2563
กบ 0017.3/ว4970 การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ 8 ตุลาคม 2563
กบ 0017.3/ว4969 การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ 8 ตุลาคม 2563
กบ 0017.3/ว4967 การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ 8 ตุลาคม 2563
กบ 0017.3/ว4441 การเตรียมการต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีฯ 3 กันยายน 2563
กบ 0017.3/ว3724 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 28 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563
กบ 0017.3/ว3718 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 28 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563
กบ 0017.3/ว3483 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 9 กรกฎาคม 2563
กบ 0023.5/ว3352 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performacne Assessment : LPA) ประจำปี 2563 1 กรกฎาคม 2563
ศธ 0644.05/ว3343 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรทักษะภาษาต่างประเทศฯ (ภาษาจีน) 90 ชม. 30 มิถุนายน 2563
ศธ 0644.05/ว3342 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรทักษะภาษาต่างประเทศฯ (ภาษาอังกฤษ) 90 ชม. 30 มิถุนายน 2563
ศธ 0644.05/ว3341 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชม. และหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชม. 30 มิถุนายน 2563
ศธ 0644.05/ว3319 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง 29 มิถุนายน 2563
กบ 0017.3/ว2790 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 29 พฤษภาคม 2563
กบ 0017.3/ว2785 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 29 พฤษภาคม 2563
กบ 0017.3/ว2360 โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน 7 พฤษภาคม 2563
กบ 0017.3/ว2302 แนวทางการจัดกิจกรรมวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 1 พฤษภาคม 2563
กบ 0017.3/ว2148 ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID 19 23 เมษายน 2563
กบ 0023.5/ว1483 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 มีนาคม 2563
กบ 0023.5/ว1480 การเก็บค่าตอบแทนรายปีสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ 20 มีนาคม 2563
กบ 0017.3/ว1408 การจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563 17 มีนาคม 2563
กบ 0023.5/ว942 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 กุมภาพันธ์ 2563
กบ 0023.5/ว900 การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส้วนท้องถิ่น ธันวาคม 2562 19 กุมภาพันธ์ 2563
กบ 0023.5/ว899 การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ งวด 12/2562 19 กุมภาพันธ์ 2563
กบ 0023.5/ว898 การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ งวด 12/2562 19 กุมภาพันธ์ 2563
กบ 0023.5/ว894 แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2562 19 กุมภาพันธ์ 2563
กบ 0031/ว864 โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 18 กุมภาพันธ์ 2563
กบ 0017.3/ว691 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ 7 กุมภาพันธ์ 2563
กบ 0017.3/ว686 แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 7 กุมภาพันธ์ 2563
กบ 0017.3/ว673 ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ฯ 7 กุมภาพันธ์ 2563
กบ 0017.3/ว610 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ฯ 4 กุมภาพันธ์ 2563
กบ 0023.5/ว301 การโอนภาษีมูลค่าเพิ่ม พรบ.จัดสรรรายได้ฯลฯ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9)และภาษีสรรพสามิต ธันวาคม 2562 20 มกราคม 2563
กบ 0023.5/ว295 การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองท้องถิ่น (นิติกรรม พ.ย.2562) 20 มกราคม 2563
กบ 0017.2/ว64 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการสื่อสารจังหวัดกระบี่ (Kint Application) 7 มกราคม 2563
 1 
 
  Electronic Document, Krabi Province. © 2016, made by TBSiam.com