e-Document, Krabi.
(ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดกระบี่)
ทะเบียนหนังสือ

ค้นหาหนังสือจังหวัด: 
 
ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
กบ 0017.3/ว4707 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 26 กันยายน 2565
กบ 0031/ว3830 โครงการชุมชนแชมป์เปี่้ยน นักเล่าเรื่อง "เที่ยวชุมชน ยลวิถี 8 สิงหาคม 2565
กบ 0017.3/ว3811 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 5 สิงหาคม 2565
กบ 0017.3/ว3588 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (พิธีการ) 22 กรกฎาคม 2565
กบ 0017.3/ว3550 ชื่อการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 21 กรกฎาคม 2565
กบ 0017.3/ว3382 การขยายผลการดำเนินงานของมูลนิธิสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ 8 กรกฎาคม 2565
กบ 0017.3/ว3228 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และของทุกปี 1 กรกฎาคม 2565
กบ 0032/ว3225 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ 1 กรกฎาคม 2565
กบ 0032/ว3224 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ 1 กรกฎาคม 2565
กบ 0031/ว2854 ขอเชิญร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันะรรมสวนะจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 10 มิถุนายน 2565
กบ 0031/ว2853 ขอเชิญร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันะรรมสวนะจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 10 มิถุนายน 2565
กบ 0017.3/ว2509 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 23 พฤษภาคม 2565
กบ 0017.3/ว2503 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชินี 3 มิถุนายน 2565 23 พฤษภาคม 2565
กบ 0017.3/ว2125 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (วันฉัตรมงคล) 28 เมษายน 2565
กบ 0017.3/ว1658 การจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565 30 มีนาคม 2565
กบ 0017.3/ว1583 ขอเชิญร่วมงานพระราชพิธี และงานรัฐพิธี 25 มีนาคม 2565
กบ 0031/ว1459 โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดกระบี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 21 มีนาคม 2565
กบ 0031/ว1458 โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดกระบี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 21 มีนาคม 2565
กบ 0017.3/ว1190 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ 7 มีนาคม 2565
กบ 0017.3/ว1160 การประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2565 4 มีนาคม 2565
กบ 72502/ว130 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แก้ไข) 10 มกราคม 2565
 1 
 
  Electronic Document, Krabi Province. © 2016, made by TBSiam.com