e-Document, Krabi.
(ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดกระบี่)
ทะเบียนหนังสือ

ค้นหาหนังสือจังหวัด: 
 
ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
กบ 0023.5/ว301 การโอนภาษีมูลค่าเพิ่ม พรบ.จัดสรรรายได้ฯลฯ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9)และภาษีสรรพสามิต ธันวาคม 2562 20 มกราคม 2563
กบ 0023.5/ว295 การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองท้องถิ่น (นิติกรรม พ.ย.2562) 20 มกราคม 2563
กบ 0017.2/ว64 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการสื่อสารจังหวัดกระบี่ (Kint Application) 7 มกราคม 2563
 1 
 
  Electronic Document, Krabi Province. © 2016, made by TBSiam.com