e-Document, Krabi.
(ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดกระบี่)
ทะเบียนหนังสือ

ค้นหาหนังสือจังหวัด: 
 
ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
กบ 0017.2/ว4164 การประชุมติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 18 กันยายน 2561
กบ 0017.2/ว4163 ประชุมติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2562 18 กันยายน 2561
กบ 0017.2/ว4135 การพัฒนาคลองท่อมเมืองสปาน้ำพุร้อน 17 กันยายน 2561
กบ 0017.2/ว3900 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ 31 สิงหาคม 2561
กบ 0017.2/ว3818 โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 27 สิงหาคม 2561
กบ 0017.2/ว3816 โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 27 สิงหาคม 2561
กบ 0017.2/ว3803 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"เตรียมความพร้อมของจังหวัดในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" 24 สิงหาคม 2561
กบ 0017.2/ว3744 ขอเชิญการเข้าร่วมการสัมมนา“โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการบูรณาการเพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” 21 สิงหาคม 2561
กบ 0017.3/ว3737 การฝึกอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ 21 สิงหาคม 2561
กบ 0017.3/ว3727 การปฏิบัติการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์แอด 20 สิงหาคม 2561
กบ 0017.3/ว3533 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 6 สิงหาคม 2561
กบ 0017.3/ว3532 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 สิงหาคม 2561
กบ 0017.3/ว3327 การพิจารณาเร่งรัดดำเนินการเรื่องที่มีระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด 19 กรกฎาคม 2561
กบ 0017.3/ว3324 มอบหมายภารกิจการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 19 กรกฎาคม 2561
กบ 0017.3/ว3323 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน 19 กรกฎาคม 2561
กบ 0017.2/ว3251 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 16 กรกฎาคม 2561
กบ 0017.3/ว3233 นายอำเภอเมืองกระบี่ นายอำเภอเขาพนม นายอำเภอเกาะลันตา นายอำเภอลำทับ 16 กรกฎาคม 2561
กบ 0017.2/ว3230 การประชุมติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาภาคใต้ 16 กรกฎาคม 2561
กบ 0017.2/ว3229 การออกตรวจติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคใต้ 16 กรกฎาคม 2561
กบ 0017.3/ว3140 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 11 กรกฎาคม 2561
กบ 0017.3/ว3003 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3 กรกฎาคม 2561
กบ 0017.3/ว2984 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" 3 กรกฎาคม 2561
กบ 0017.2/ว2934 การรายงานผลสัมฤทธิ์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคใต้ 29 มิถุนายน 2561
กบ 0017.2/ว2933 การขับเคลื่้อนโครงการ "อุทยานคุณธรรมและศาสนสัมพันธ์เพื่อสันติสุขนานาชาติ" 29 มิถุนายน 2561
กบ 0017.2/ว2745 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ "อุทยานคุณธรรมและศาสนสัมพันธ์เพื่อสันติสุขนานาชาติ" 18 มิถุนายน 2561
กบ 0017.2/ว2744 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ "อุทยานคุณธรรมและศาสนสัมพันธ์เพื่อสันติสุขนานาชาติ" 18 มิถุนายน 2561
กบ 0017.3/ว2401 ขอให้รายงานผลการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 28 พฤษภาคม 2561
กบ 0017.2/ว1959 การประชุมติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาภาคใต้ 30 เมษายน 2561
กบ 0017.2/ว1958 การประชุมติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคใต้ 30 เมษายน 2561
กบ 0017.2/ว1870 การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตกรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 24 เมษายน 2561
/ว1767 18 เมษายน 2561
กบ 0017.2/ว1762 การใช้งานในระบบ PADME ในการติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการตามองค์ประกอบที่ 5 (Protential Base) 18 เมษายน 2561
กบ 0017.3/ว1681 การปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล 10 เมษายน 2561
กบ 0017.3/ว1672 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ 10 เมษายน 2561
กบ 51003/ว1645 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 9 เมษายน 2561
กบ 0017.3/ว1588 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" 4 เมษายน 2561
กบ 0017.2/ว1564 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ 2 เมษายน 2561
กบ 0017.2/ว1503 การบริหารศูนย์พัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัดกระบี่ 29 มีนาคม 2561
กบ 0017.2/ว1407 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ 23 มีนาคม 2561
กบ 0017.2/ว1339 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์นวัตกรรมฯ 21 มีนาคม 2561
กบ 0017.3/ว1282 มอบหมายภารกิจการเตรียมการจัดงานราชพิธี และงานรัฐพิธี 16 มีนาคม 2561
กบ 0017.3/ว1278 ขอเชิญร่วมงานราชพิธี และงานพิธี 16 มีนาคม 2561
กบ 0017.2/ว1157 การประชุมติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาภาคใต้ 9 มีนาคม 2561
กบ 0017.2/ว1156 การประชุมติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาภาคใต้ 9 มีนาคม 2561
กบ 0017.3/ว1061 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ 6 มีนาคม 2561
กบ 0017.3/ว936 การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ 23 กุมภาพันธ์ 2561
กบ 0017.3/ว769 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และขอบเขตของงาน โครงการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก กิจกรรม งานเทศกาลอ่าวนางบีท เฟสติวัล 14 กุมภาพันธ์ 2561
กบ 0017.2/ว707 การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตกรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 12 กุมภาพันธ์ 2561
กบ 0028/ว632 ขอให้เร่งรัดนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการพาแรงงานต่างด้าวไปพิสูจน์สัญชาติ และจัุดทำทะเบียนประวัติ หรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ 6 กุมภาพันธ์ 2561
กบ 0017.3/ว615 การจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยฯ 5 กุมภาพันธ์ 2561
 1  2  > 
 
  Electronic Document, Krabi Province. © 2016, made by TBSiam.com