e-Document, Krabi.
(ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดกระบี่)
ทะเบียนหนังสือ

ค้นหาหนังสือจังหวัด: 
 
ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
กบ 0017.3/ว1502 การประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2564 22 มีนาคม 2564
กบ 0017.3/ว1444 ขอเชิญร่วมงานพระราชพิธี และงานรัฐพิธี 18 มีนาคม 2564
กบ 0017.3/ว811 การรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" 11 กุมภาพันธ์ 2564
กบ 0017.3/ว476 การปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 26 มกราคม 2564
กบ 0017.3/ว408 การจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2564 21 มกราคม 2564
กบ 0017.3/ว135 การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย 8 มกราคม 2564
 1 
 
  Electronic Document, Krabi Province. © 2016, made by TBSiam.com